OZE

Položte dnes základní kámen pro Vaši slunečnou budoucnost... s Bauermade

Přínos fotovoltaických zdrojů elektrické energie k ochraně klimatu a životního prostředí je nezanedbatelný. Přeměna sluneční energie v elektrickou je ekologicky čistá, neprodukující žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. Jeden kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaického systému ušetří ročně přibližně 850 kg emisí CO2. Energie vynaložená na výrobu fotovoltaických článků se navrátí za 3 až 4 let při dlouhé a prakticky bezúdržbové životnosti přesahující 30 let. Provozovatelé distribučních soustav jsou ze zákona povinni elektřinu vyprodukovanou fotovoltaickým systémem vykupovat za cenu stanovenou ERÚ po dobu 20 let od uvedení zdroje do provozu. Po uplynutí této doby lze fotovoltaický systém dále užívat například pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie.

Česká republika nabízí dobré podmínky pro výstavbu slunečných elektráren - svítivost se pohybuje od 950 do 1340 kWh/m2 - viz mapka osvitu ČR.

Přednosti fotovoltaické elektrárny...

 • nezanedbatelný přínos k ochraně klimatu a životního prostředí
 • moderní a klimatický „čistý“ způsob vydělávání peněz - distributor za výhodných podmínek vykupuje elektrickou energii vyrobenou solární elektrárnou a uživatel ještě ušetří za spotřebovanou energii, kterou by jinak nakoupil od distributora
 • částečná nezávislost výrobce na dodávkách elektrické energie z distribuční sítě
 • investice do fotovoltaickych systémů zvyšuje hodnotu nemovitosti
 • vysoké zúročení investice a optimální zabezpečení ve starobě - bezkrizová investice po dobu 20-ti let

Energetický regulační úřad (ERU) vydává každoročně cenová rozhodnutí, ve kterých upravuje výkupní cenu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny pro rok 2011 si můžete stáhnout níže.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu [PDF verze, 133kB]

Dle způsobu dodávky energie do rozvodné sítě rozlišujeme 3 základní způsoby:

 • ostrovní systém - fotovoltaický systém je nezávislý na rozvodné síti (grid-off) a vyrobená elektrická energie se ukládá zpravidla do akumulátorů (baterií) pro pozdější využití.
 • připojení k veřejné rozvodné síti (grid-on) samostatnou přípojkou a prodej veškeré vyrobené energie za výkupní cenu. Elektrickou energii pro vlastní spotřebu nakupuje uživatel zpět od energetické společnosti v rámci zvoleného tarifu
 • připojení k veřejné rozvodné síti (grid-on) za využití tzv. Zeleného bonusu. Tento způsob je vhodný především u výrobce, který je schopen v době výroby elektrické energie vyrobenou energii současně alespoň z části spotřebovat. Výhoda je v porovnání s výkupní cenou v úspoře za zřízení nové přípojky – fotovoltaická elektrárna se připojí do stávajícího rozvodu. Nevýhodou je nižší výkupní cena za 1 kWh. Nevýhoda nižší výkupní ceny je ovšem kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy fotovoltaická elektráren elektřinu vyrábí a uživatel energii současně spotřebovává tak spotřebovaná energie je zcela zdarma! Nutno podotknout, že u systému zelených bonusů spotřebitel v případě, že má malý stálý odběr těžko spotřebuje všechnu vyrobenou energii. Pokud ale výkon elektrárny bude nižší, než odběr, je způsob využití zeleného bonusu rozhodně zajímavější variantou než samostatné připojení

Princip činnosti fotovoltaického systému

Fotovoltaické systémy umožňují přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Základním prvkem umožňujícím tuto přeměnu je solární článek. Solární článek je křemíková destička, která pro svou činnost využívá tzv. fotovoltaického jevu, jehož podstatou je skutečnost, že na rozhraní dvou materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Uzavřením obvodu lze získat elektrický proud. Křemík je pevná krystalická látka schopná absorbovat část slunečního záření s vlastností polovodiče, kdy osvětlením dochází k prudkému zvýšení jeho vodivosti. Monokrystalické články se skládají z jednoho krystalu křemíku a vyrábí se pomalým tažením roztaveného křemíku, články polykrystalické se skládají z většího množství krystalů různě orientovaných.

Rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým článkem je především vizuální. Monokrystalická buňka je černá ve tvaru napr. osmiúhelníku. Polykrystalická buňka je modře zbarvená ve tvaru čtverce. Monokrystalické buňky jsou více účinné než polykrystalické, ale využití plochy modulu není vzhledem k tvaru tak dokonalé - v konečném výsledku jsou oba typy modulů výkonově obdobné. Účinnost polykrystalických článků je 12-14%. Účinnost monokrystalických článků je 12-16%. Ich životnost je ca. 30 let. U amorfních článků je křemík v tenké vrstvě nanesen na sklo nebo fólii. Pro dosažení daného výkonu je potřeba 2,5x větší plochy, než kolik by bylo potřeba při použití mono nebo polykrystalických modulů. Celoroční výnos je ovšem o 10% vyšší. Účinnost amorfních článků je 8-9%, časem se však snižuje mnohem rychleji, než u tlustovrstvých článků.

Křemík je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu solárních článků a jeho různým zpracováním lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické moduly / panely, které jsou základní stavebnou jednotkou fotovoltaického systému.

FV panely produkují stejnosměrný elektrický proud, který je přiveden kabely k DC/AC měniči napětí, který transformuje stejnosměrný elektrický proud na střídavý, který lze již dodávat do distribuční soustavy. Jednotlivé FV panely jsou vzájemně spojeny do řad (string), přičemž několik řad dohromady vytváří fotovoltaický generátor. Fotovoltaické generátory můžou být umístěny na střechách, fasádách budov, ale i přímo na zemi.

Fotovoltaické moduly je vhodné v naší zeměpisné šířce orientovat směrem na jih (+/-15°) pod úhlem sklonu přibližně 30-40°. Důležitý je i výběr lokality umístění FV systému s co možná největší roční svítivostí. Vliv orientace fotovoltaického panelu na výkon si můžete prohlédnout níže.

Zajímavosti a další zdroje informací...

FVE s výkonem 6 kWp vyrobí za 25 let takové množství energie, kde by při výrobě tepelná elektrárna vyprodukovala:

 • 129 t emisí oxidu uhličitého (CO2)
 • 39 t dalších emisí uhlíku
 • 388 kg emisí oxidů síry (SO2)
 • 258 kg emisí oxidů dusíku (NOX)
 • 143 kg emisí oxidu uhelnatého (CO)
 • 48 kg emisí jemných pevných nebo kapalných částic (PM10)
 • 27 kg prchavých organických sloučenin (VOC)
 • 333 kg emisí rtuti (Hg)

Kolik energie vyrobí fotovoltaický systém?

Jeden kilowatt instalovaného výkonu krystalické technologie vyprodukuje v průměru ca. 900-1100 kWh za jeden rok (jedná se o průměry získané na základě dlouholetých měření). Pokud odečteme ztráty (vedení, invertor, úhlová odrazivost) dostaneme se na reálných 1000kWh vyrobené elektrické energie z jednoho kWp instalovaného výkonu za rok.

Co je Wattpeak?

Watt peak je nominální výkon fotovoltaických panelů. Je to výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu - při energetické hustotě záření 1000W/m2, 25°C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země. Watt peak je jednotkou špičkového výkonu panelu za ideálních podmínek.

Kolik místa je třeba na výkon 1kWp?

U mono nebo polykrystalických panelů potřebujeme ca. 8m2 na 1kWp výkonu.

Legislativa